Якщо людина загадує на рік – вона сіє хліб.

Якщо людина загадує на десятиріччя – вона саджає дерево.

Якщо людина загадує на віки – вона виховує дітей.

/Files/images/кириченко меньшая.jpg

Кириченко Галина Іванівна

Організатором методичної служби в дошкільному закладі є Кириченко Галина Іванівна, „Відмінник освіти України”, нагороджена нагрудним знаком „Медаль Софії Русової” та має звання „Вихователь-методист”. Вирішуючи завдання дошкільної освіти Галина Іванівна, пліч опліч з керівником Кудренко Г. Б., вже більш як сорок п'ять років забезпечує якісну організацію методичної служби ДНЗ, працюючи творчо, здійснюючи нестандартні, інноваційні підходи до оновлення змісту розвивального, оздоровчого та освітньо-виховного процесу, активізуючи професійний творчий потенціал та підвищуючи педагогічну майстерність, компетентність кожного педагога.

/Files/images/лин 7.gif

Методична робота в нашому дитячому садочку – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності.

Правило кожного педагога — з перших хвилин перебування дитини в дошкільному закладі оточити її увагою, теплом, цінувати її уподобання, прагнення.

/Files/images/DSCN0115.jpgВ основі педпроцесу – особистісно-орієнтована модель. Впровадження в практику Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" створює простір для розвитку індивідуальних здібностей, інтересів дитини. Увага і повага до дитини, турбота про її розвиток. здібності, особистісні якості, нахили – найважливіше у роботі нашого дошкільного закладу.

/Files/images/04 10 20.png

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

- організація роботи щодо впровадження Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина", програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", Державного стандарту дошкільної освіти в Україні - Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція 2012 р) і парціальних за вибором програм;

- розробка рекомендацій по створенню предметно - ігрового середовища за всіма видами дитячої дільності;

- узагальнення перспективного досвіду педагогів;

- надання методичної допомоги працівникам дошкільного закладу

/Files/images/IMG_2552.JPG

Методична робота

Актуальність проблеми якості дошкільної/Files/images/рмо 1.JPG освіти зростає з кожним днем. Сучасні вимоги, які висуває суспільство до освіти, набувають небаченої мінливості та динамізму. Для працівників дошкільних закладів пріоритетним є завдання побудувати свою роботу так, щоб вона не тільки відповідала запитам суспільства, а й забезпечувала збереження самоцінності, неповторності дошкільного періоду дитинства (згідно основних напрямків Базового компонента дошкільної освіти в Україні).

В умовах соціальних реформ високий рівень загальної та фахової педагогічної освіти в цілому не вирішує просвітніх проблем, адже перед системою освіти одним із найважливіших завдань постає підвищення ефективності та якості методичної роботи.

Однією з умов управління якістю освіти є оптимізація педагогічного процесу, що здійснюється в результаті роботи з таких напрямів:

- оновлення змісту дошкільної освіти;

- активізація творчого потенціалу педагогічних працівників;

- організація дієвого освітнього простору і середовища.

/Files/images/мет 7.JPG Діяльність дошкільного закладу в інноваційному режимі обумовлює систематичне вдосконалення змісту і методів освіти дошкільників; підвищення кваліфікації працівників, організацію психолого-педагогічної освіти батьків. Поняття “якість дошкільної освіти” з позиції кожного суб’єкта освітнього процесу трактується по-різному. Для педагогів – це позитивна оцінка їхньої діяльності керівниками ДНЗ, батьками; успішне виконання освітньої програми всіма дітьми; оптимальний добір методів і прийомів роботи з дітьми; підтримка інтересу дітей до процесу будь-якої діяльності, успішний їхній розвиток; збереження і зміцнення здоров’я кожної дитини; раціональне використання часу дітей і вихователя, забезпеченість педагогічного процесу всіма необхідними методичними рекомендаціями і системою планування.

Визначний мислитель давнини якось зауважив:

”Нічому не можна навчити. Всьому можна навчитися…”. Це – основний принцип сучасної андрагогіки, який покладено в систему роботи з педагогами у ДНЗ "Ромашка".

/Files/images/126.gif

Методична робота

в дошкільному навчальному закладі відповідає наступним правилам:

- організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів;

- приносить вихователям відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід;

- позначається на рівні підготовленості вихованців;

- задовольняє духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога;

- постійно користується увагою адміністрації: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків;

- створює умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднує спрямованістю до загальної мети.

/Files/images/59181769_576c73c5e9f3.png

Пріоритети розвитку методичної роботи

дошкільного закладу «Ромашка» є:

- /Files/images/весняні іменини 2016 1.JPGваріативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки та практики, про нові вимоги до фахівця;

- диференційоване навчання й розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації;

- активне формування інноваційного потенціалу, професійної мотивації;

- формування, виявлення, вивчення та впровадження найбільш цінного перспективного досвіду педагогічної діяльності;

- підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу;

- формування готовності до професійного самовдосконалення.

/Files/images/59182053_56958495_56958209_9f730a669b83.png

Мета методичної роботи:

Удосконалення системи безперервної освіти/Files/images/права 4.JPG педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

Напрямки методичної роботи:

- підвищення соціально-психологічної культури педкадрів;

- удосконалення педагогічної майстерності;

- сприяння в опануванні світової та національної, мовної й побутової культури;

- розвиток спеціальних умінь і навичок.

/Files/images/126.gif

Головними завданнями діяльності методичної роботи ДНЗ є:

- підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;

- вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;

- сприяння в опануванні світовою,/Files/images/н г.JPG національною, побутовою культурою.

- підтримка ділового тонусу педагогів;

- стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;

- створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання

- оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду.

/Files/images/59182053_56958495_56958209_9f730a669b83.png

Принципи методичної роботи:

- педагогічна співпраця з педагогом./Files/images/роза у входа.JPG

- робота в режимі довіри, доброзичливості.

- творча атмосфера, стимулювання творчої активності.

- принцип допоміжно-регулювального контролю.

- надання вихователю права вибору.

- системність методичних заходів.

- принцип «Я-повідомлен» у спілкуванні.

- систематична допомога.

- випереджуючий характер методичної роботи

/Files/images/59181769_576c73c5e9f3.png

Зміст методичної роботи реалізується

через такі форми роботи:


Колективні:

- інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- робота творчих груп;

- консультації

Індивідуальні:

- наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація.

/Files/images/126.gif

Результат методичної роботи:

становлення індивідуальної авторської, якісної системи педагогічної діяльності, коли кожний педагог охоплений увагою методиста, разом з ним моделює, планує діяльність, одержує позитивні результати.

Методична робота – це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх безперервну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвинутості і вихованості.

Рішенню цієї проблеми в значній мірі сприяє формування творчого, компетентного педагога. Практика свідчить, що для формування творчої особистості вихователя потрібно не менше десяти років. А щоб реально керувати й контролювати, допомагати підвищенню педагогічної компетентності, методист має сам поповнювати інформаційну та організаційну базу методичної справи, постійно самовдосконалюватися.

Роль методичної служби дошкільного закладу збільшується в сучасних умовах у зв'язку з необхідністю раціонально і оперативно використовувати нові методи, прийоми і форми навчання та виховання. Серед педагогічних інновацій надається перевага особистісно орієнтованим технологіям, а саме:

- технології організації самостійної роботи (портфоліо),

- інформаційним технологіям;

- комп'ютерним технологіям консультування.

/Files/images/мет6.JPGСкладається цікава практика методичного навчання, що передбачає активну участь слухачів: творчі групи, школи передового педагогічного досвіду, семінари-практикуми, педагогічні мости, школи молодого вихователя, тренінги. Керувати методичною роботою в педагогічному колективі – це означає нести велику відповідальність, адже головне завдання методиста – допомагати педагогам розвивати мистецтво виховання, вселяти віру в себе. Кожного року до дошкільного закладу приходять молоді спеціалісти без певного досвіду, тому однією з пріоритетних форм роботи з кадрами є «Школа молодого педагога». Участь у засіданнях школи сприяє розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної майстерності сучасного педагога-практика, підвищенню професійного рівня, забезпеченню професійного інтересу до роботи з дошкільниками.

Сьогодні для педагога, особливо молодого, важливо не лише осмислити та засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її практичного застосування для прийняття правильних рішень. Тому наша молодь полюбляє заняття, де ставиться проблема, виникає конкретна ситуація, яку треба розв'язати (проблемна лекція, ігрове моделювання); активізують свої особисті знання і вміння під час проведення практичних занять у формі ділової гри, намагаються чітко і послідовно виконати завдання, навчаються прогнозувати віддалений результат. Корисним є проведення навчальних дискусій (семінар-дискусія, семінар-колоквіум), в межах конкретного предметного розділу, теми.

Одним з основних завдань методичної служби є надання допомоги педагогам у формуванні й удосконаленні навичок самоосвітньої діяльності, що передбачає такі види роботи як: систематичне консультування з питань організації самоосвіти; допомога педагогу у визначенні різних позицій (сильних та слабких) з метою подолання труднощів; постійне інформування про новий передовий педагогічний досвід; підготовка й надання методичних рекомендацій щодо актуальних проблем теорії і практики. Рівень кваліфікації та педагогічної майстерності у кожного педагога свій, тому кожен самостійно обирає форму методичної роботи, засіб удосконалення педагогічної техніки і технології.

З метою забезпечення реалізації самоосвітньої роботи розроблено таку форму систематизації матеріалів як портфоліо самоосвітньої діяльності, яке є своєрідним інформаційним методичним банком педагога, тож воно має такі розділи:

- І блок – Персональний портрет

- ІІ блок – Індивідуальна освітня карта

- ІІІ блок – Мої досягнення

- ІV блок – Робочі матеріали

Крім того, кожним педагогом нашого ДНЗ ведеться щоденник з питань підвищення кваліфікації, який включає в себе самоосвітню роботу з наступних питань:

- підвищення фахового рівня;/Files/images/псих5.JPG

- підвищення рівня знань з педагогіки та психології, загальнокультурного рівня;

- робота з інструктивно-нормативними документами;

- література;

- словник термінів.

В першому розділі вихователь представляє резюме – своєрідну візитку, своє творче кредо, обирає власний символ, напрямок, визначає педагогічні орієнтири.

Без результатів діагностування, різного роду тестування, анкетування неможливо в повній мірі спланувати власну самоосвітню діяльність, визначити методичну проблему, над якою працюватиме педагог, відповідно підібрати літературу, з якою він працюватиме, в тому числі з термінами, яких надзвичайно багато з'являється в сучасних умовах, і якими педагог має не тільки володіти, а й вміло оперувати, озброюючись знаннями сучасної науки і практики.

Під час місячника педагогічної майстерності проводиться конкурс «Сторінками портфоліо», один із етапів якого – захист портфоліо з питань самоосвітньої роботи, адже його створення підсилює практичний досвід, наукову обізнаність, розвиває індивідуальну творчість. Така своєрідна інновація в методичній роботі та організації самоосвіти сприяє самопрогнозуванню, самооцінці, самокорекції, самоконтролю та самоаналізу, а також задоволенню інтересів педагогів у постійному підвищенні їх професійного рівня.

Найбільш ефективними формами підвищення фахової майстерності вважаємо самоосвіту, навчання на курсах підвищення кваліфікації, колективні перегляди занять і окремих форм роботи. В нашому дошкільному закладі стало традицією серйозно готуватися до проведення відкритих заходів: педагоги за власною ініціативою перевертають підшивки журналів, нову методичну літературу, виготовляють незвичайні посібники, тому що їм самим вже не цікаво дивитися і презентувати застарілий і малоефективний досвід роботи.

Безперечно, лише системний підхід дає можливість чітко визначити проблему, проаналізувати ситуацію, знайти можливі рішення, скоригувати і проаналізувати свої дії, працювати з випередженням, на перспективу.

Найвищим показником професійної компетентності педагогів, нашого дитячого садочка вважаємо сформованість в них потреби в самовдосконаленні без спонукання «зверху».

/Files/images/lineechka-50.gif

Освіта для сталого розвитку

Наш час - це ера цивілізації, епоха організаційих та інформаційних технологій, епоха технічної культури,епоха відповідального, дбайливого ставлення до довкілля та здоровя люддини. Новому періоду розвитку людства має відповідати нова філософія освіти, нові системи, нові моделі навчання. Сталість відіграє тут генералізуючу роль, оскільки включає в себе основні положення, системність визначення цілей, цінностей, пріоритетів та стратегії розвитку сучасної цивілізації.

/Files/images/л еп 1.JPGСталий розвиток - це стабільний, спрямованний, збалансованний розвиток економічної, соціальної сфер при раціональному використанні екологічних ресурсів. Поняття сталості передбачає створення умов для розповсюдження такого підходу до життя, коли розвиток суспільства спрямованний забезпечувати потреби нинішніх поколінь без втрат для майбутніх поколінь забезпечувати свої власні потреби. Стале суспільство - це суспільство, яке зберігається протягом життя багатьох поколінь, характеризується далекоглядністю, гнучкістю і мудрістю, за якої не руйнуються його фізичні чи соціальні системи життєзабезпечення.

/Files/images/001.gif

Ключовими завданнями сталого розвитку є:

- забезпечення випереджаючого розвязання проблем соціального та духовного розвитку;

- узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю екосистеми;

- збереження і відновлення природних екосистем та їхньої здатності до самовідтворення.

/Files/images/001.gif

Що таке освіта для сталого розвитку?

Освіта для сталого розвитку базується на фундаментальному пропущенні, що людство має радикально змінити сучасний хід економічного, екологічного і соціального розвитку для забезпечення здорового та якісного життя нинішніх та майбутніх поколінь.

Головною метою освіти для сталого розвитку є: /Files/images/027.jpg формування мислення, орієнтованного на стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності і пріоритети, Сталий розвиток особистості включає - поетапний гармонійний та збалансований розвиток всебічно освідченної соціально активної особистосиі, яка має світогляд, сформований на основі моральних принципів та норм, що забезпечують готовність до соціально-відповідальної поведінки і безперервної освіти.

Традиційна освіта не спроможна вчасно реагувати на гострі проблеми та повною мірою задовольняти потреби сьогодення,оскільки:

- лише перелічує проблеми і не націлена на їх розвязання.

- не дає змоги осягнути системну картину світу, оскільки більшість дисцмплін викладається відокремлено .

- не спрямована на вивчення та практичне розвязання місцевих проблем.

- суспільство розвивиється швидкими темпами, трму знання часто застарівають ще до закінчення терміну навчання.

Освіта для сталого розвитку в навчальному процесі передбачає такі зміни:

- для педагогів - це перехід від передачі знань до створення умов для їх активного засвоєння та отримання практичного досвіду:

- для дітей - це перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку, практичного осмислення;

- для адміністрації закладу - це зміни у використанні ресурсів закладом, впровадження принципів сталості та демократизації в управлінні, налагодження діалогу із зацікавленими групами населення.

/Files/images/06 день книги 2016.JPGСутність освіти для сталого розвитку визначають такі виховні принципи:

- можливість дітьми висловлювати та відстоювати власну точку зору

- мислити критично

- вчитися працювати у команді,домовлятися та поважати демоератичні рішення

- бути толерантним та відповідальним

- бути відкритим для навчання та самонавчання

- вміти приймати самостійні рішення у власному повсякденному житті.

/Files/images/002.gif

Який же слід очікувати результат від впровадження освіти для сталого розвитку?

Загальна культура молоді і педагогів у питаннях природозбереження, регуляції відносин у суспільстві значно покращиться, якщо система навчання та виховання в інтересах сталого розвитку зможе забезпечити культурологічний підхід до формування змісту випереджаючої освіти як цілісного педагогічного процесу з постійним підвищенням суспільної домінанти сталості у систнмі Природа - Суспільство - Людина.

Кiлькiсть переглядiв: 149