Мета Профспілки – представництво та захист соціально-трудових прав та інтересів членів профспілки

/Files/images/36.gif

Профспілка працівників освіти і науки України - всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну приналежність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються індивідуальною педагогічною та іншою діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають Статут.

Профспілка як повноважний представник осіб встановлює взаємовідносини на основі принципів соціального партнерства відповідно до законодавства з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об’єднаннями.

/Files/images/7180.gif

Профспілка

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) компенсуючого типу„Ромашка"

«Будь з нами - ти не будеш один!»

Склад профспілкового комітету:

Бойко Тетяна Анатоліївна - голова профспілкового комітету, вихователь.

Струк Валентина Миколаївна — заступник голови профспілкового комітету, сестра медична старша.

Заєць Оксана Володимирівна — голова комісії з питань соціально-економічного захисту, вихователь.

Лєпшеєва Лариса Петрівна, — голова культурно-масової роботи та спортивно-оздоровчої роботи, вихователь.

Бойко Тетяна Анатоліївна - голова житлово-побутової комісії, вихователь.

Товкач Зоя Броніславівна – громадський інспектор, голова комісії з охорони праці, завідувач господарством.

Володько Надія Віталіївна – член комісії з соціального страхування і тимчасової втрати непрацездатності, помічник вихователя.

Медвідь Валентина Леонідівна – член комісії з охорони праці, помічник вихователя.

Мігович Людмила Григорівна – член комісії з соціально-економічного захисту, вихователь.

/Files/images/36.gif

Склад ревізійної комісії:

Козачук Оксана Олександрівна – вихователь.

Коротинська Віра Антонівна – вихователь.

Профспілкова організація працює згідно Статуту Профспілки працівників освіти і науки України.

У ДНЗ укладено колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом. Адміністрація двічі на рік звітує про виконання колективного договору. Колективним договором регулюються виробничі, трудові, соціально-економічні відносини і узгоджуються інтереси членів колективу та адміністрації.

За профспілками – майбутнє. Ми розуміємо, що профспілки – не для задоволення споживчих потреб своїх членів, вони – для захисту прав та інтересів спілчан.

/Files/images/217.gif

Основні напрямки роботи.

1 . Приймаємо участь у розробці та погодженні локальних документів дошкільного навчального закладу, стежимо за їх виконанням, стежимо за охороною праці працівників ДНЗ.

2 . Проводимо консультації з актуальних питань на поточний момент для співробітників.

3 . Організуємо преміювання, вітання, активний відпочинок колективу дошкільного закладу.

4 . Надаємо матеріальну допомогу працівникам дошкільного закладу, які опинилися у важкій життєвій ситуації.

/Files/images/7180.gif

ПЛАН РОБОТИ

ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ ДНЗ (ясла-садок)

компенсуючого типу „Ромашка”

на 2020 рік

І. ПРОФСПІЛКОВІ ЗБОРИ

Січень

1. Про роботу адміністрації і профкому закладу по виконанню комплексних заходів по охороні праці за 2019 та прийняття комплексних заходів на 2020 рік.
2. Звіт про виконання кошторису за попередній рік та затвердження його витрат на наступний рік.
3. Про порядок видання матеріальної допомоги.

Квітень

1. Про роботу адміністрації та профкому по виконанню колективного договору.

2. Звіт про роботу профспілкового комітету за 2019 рік.

ІІ. ЗАСІДАННЯ ПРОФКОМУ

Січень 2020 р

1. Про погодження графіка відпусток працівників.
2. Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку.
3. Про затвердження плану роботи на 2019-2020 навчальний рік.

Березень 2020 р

1. Обговорення характеристик педагогів, які атестуються.
2. Про підготовку та проведення свята 8-го Березня.

Травень 2020 р

1. Про стан ведення трудових книжок колективу.
2. Про проведення заходів щодо закінчення навчального року.
3. Про тарифікацію працівників ДНЗ та комплектування груп.

Серпень 2020 р.

1. Про створення належних умов праці в період підготовки до нового навчального року.
2. Аналіз проведення літньої оздоровчої компанії.

Вересень 2020 р.

1. Про погодження посадових інструкцій працівників.
2. Про погодження складу атестаційної комісії.

3. Про затвердження, узгодження графіків роботи всіх служб.
4. Про погодження кандидатур на нагородження грамотами та премією з нагоди відзначення Дня Дошкілля.

Жовтень 2020 р.

1. Про готовність до роботи в осінньо-зимовий період.
2. Про погодження розподілу винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю.

Грудень 2020 р.

1. Звіт адміністрації про виконання положень Угоди з охорони праці та техніки безпеки між адміністрацією та профкомом за 2020 р.

2. Звіт роботи ревізійної комісії ПК.

3. Аналіз виконання плану роботи ПК за 2020 р.

4. Святкування Новорічних та Різдвяних свят.

ІІІ. Загальні заходи

1. Здійснювати систематичний аналіз стану виконання положень нормативно-правових актів, які визначають соціально-економічні права та гарантії членів профспілки.

2. Забезпечення гласністі роботи профкому через інформування в «Профспілковому куточку».

/Files/images/217.gif

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Член Профспілки має право:

- обирати і бути обраним (делегованим) до складу профспілкових органів;

- брати участь у профспілкових зборах, бути присутнім на засіданнях виборних профспілкових органів при розгляді питань, що стосуються його прав та інтересів;

- вільно обговорювати на засіданнях комітетів Профспілки, профспілкових зборах, у пресі всі питання діяльності Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлюватися та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;

- одержувати безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;

- звертатися до профспілкових органів із заявами та пропозиціями і вимагати на них відповіді;

- користуватися матеріальною допомогою та іншими виплатами з коштів Профспілки;

- отримувати інформацію про роботу профспілкової організації і використання профспілкових коштів;

- відповідно до встановлених нормативів одержувати путівки на санаторно-курортне лікування і відпочинок для себе та членів сім’ї.

Член Профспілки зобов’язаний:

- визнавати і виконувати вимоги Статуту Профспілки;

- своєчасно сплачувати профспілкові внески;

- брати участь у роботі профспілкової організації;

- виконувати рішення профспілкових органів;

- не допускати дій, що перешкоджають профспілковій організації у досягненні мети та реалізації завдань Профспілки;

- виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором та іншими угодами, укладеними Профспілкою;

- з повагою ставитись до товаришів по роботі, не допускати дії, котрі принижують честь і гідність громадянина;

- виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці.

/Files/images/8ff2f6cc0a16.gif

ГАРАНТІЇ ПРАВ

ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

· член Профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету за винятком випадків, передбачених законодавством;

· члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності, їм не можуть бути змінені умови трудового договору, оплати праці без попередньої згоди органу, членом якого вони є;

· звільнення з ініціативи роботодавця працівників обраних до складу виборного органу первинної профспілкової організації, крім додержання загального порядку звільнення, допускається лише за наявності попередньої згоди виборного органу, членом якого вони є, а також вищестоящого органу Профспілки;

· працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації на час профспілкового навчання надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням заробітної плати за рахунок роботодавця;

· звільнення з ініціативи роботодавця осіб, які обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом одного року після закінчення виборних повноважень (крім випадків повної ліквідації підприємства або вчинення працівником винних дій, за які законодавством передбачається можливість звільнення, а також невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи);

· працівникам, звільненим з роботи в зв’язку із обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);

· за активну участь у діяльності Профспілки член Профспілки може бути заохоченийшляхом оголошення подяки, преміювання, нагородження Почесною грамотою Профспілки працівників освіти і науки України, іншими видами заохочення.

· за порушення вимог Статуту, за вчинення дій, що можуть спричинити розпад профорганізації, дискредитацію профспілкового членства або протидію в досягненні мети і завдань профспілкової організації до членів Профспілки можуть застосовуватися стягнення:

- догана;

- виключення з Профспілки;

- за працівниками обраними до складу виборного органу первинної профспілкової організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.

/Files/images/36.gif

Основні

функціональні обов’язки

працівників ДНЗ «Ромашка»

Працівники дошкільного навчального закладу повинні:

1. В роботі керуватися Державними програмами виховання та навчання дітей в дошкільному закладі, нормативними документами уряду та Міністерства освіти та науки України.

2. Досконало володіти українською мовою.

3. Відповідати за виконання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в ДНЗ.

4. Слідкувати за станом здоров’я кожної дитини в групі протягом дня. Забезпечувати активну профілактику захворюваності дітей.

5. Забезпечувати та контролювати виконання питного, повітряного режиму в групах.

6. Здійснювати постійну правильну організацію дієтичного та висококалорійного харчування дітей.

7. Забезпечувати та здійснювати проходження медичного огляду персоналу.

8. Планувати, організовувати, проводити роботу з формування всебічного розвитку особистості. Створювати оптимальні умови для фізичного та розумового розвитку дітей.

9. Працювати в тісній взаємодії з сім’єю.

10. Особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі. Виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

11. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

12. Нести відповідальність за дотримання інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності дітей.

/Files/images/8ff2f6cc0a16.gif

Правила
внутрішнього трудового
розпорядку

1. Загальні положення.

(Відповідно до конституції України працівниці закладу мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості й не нижче встановленого державою мінімального розміру.

В ДНЗ «Ромашка» трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці й навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Порядок прийняття і звільнення працівників.

Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівників закладів та установ освіти приймають на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу може мати місце протягом всього навчального року в залежності від відвідування дітьми ДНЗ.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації ДНЗ, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.


Припинення трудового договору оформляється наказом керівника ДНЗ.

3. Основні правила та обов ’язки працівників.

Працівники ЮПЗ мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку в Обласному міжрегіональному інституті вдосконалення вчителів.

4. Працівники ДНЗ зобов ’язані:

- працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту ДН3 і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку бережливе ставлення до майна ДНЗ.

5. Основні обов'язку, адміністрації ДНЗ:

Керівник ДНЗ зобов ’язується:

- забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації.

- забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов ’язків.

- дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни.

- організовувати харчування дітей дошкільного віку і працівників ДНЗ.

РАДО СПІЛКУЄМОСЬ,

ГАРНО ВІДПОЧИВАЄМО

/Files/images/буки 1.JPG/Files/images/буки 2.JPG/Files/images/буки 3.JPG/Files/images/буки 4.JPG/Files/images/буки 5.JPG/Files/images/буки 6.JPG/Files/images/буки 7.JPG/Files/images/буки 8.JPG/Files/images/буки 9.JPG/Files/images/буки.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 24